Lue lisää tilintarkastuksesta

  Lakisääteisen tilintarkastuksen tavoitteet ja laadunvalvonta

  Suomessa lakisääteisen tilintarkastuksen tavoitteena on, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon, ovatko tarkastuskohteen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä muut lain mukaan tilinpäätökseen liitettävät ja tilintarkastuksen piiriin luettavat asiakirjat laadittu kaikilta olennaisilta osin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

  Lisäksi tilintarkastuksessa annetaan lausunto siitä antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja laajuus.

  Lakisääteisen tilintarkastuksen tavoitteena on myös antaa tarkastuskohteen sidosryhmille oikeaa ja riittävää tietoa tarkastuskohteen taloudellisesta tilasta. Sidosryhmien on voitava luottaa tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen. Tilintarkastuksen tavoitteena on antaa kohtuullinen varmuus tarkastettavan kohteen tai yhteisön tilinpäätöksestä ja että siihen ei sisälly olennaisia virheitä tai puutteita.  

  Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää

  Tilintarkastaja laatii tilintarkastussuunnitelman, jolla hän pyrkii minimoimaan tilintarkastusriskiä ja reagoimaan esille tuleviin asioihin ja havaintoihin tarkastuskohteessa. Hyvään tilintarkastustapaan kuuluu, että tilintarkastus on hyvin suunniteltu, toteutettu ja raportoitu. Tarkastustyössä noudatetaan kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja ja tilintarkastajan tulee tuntea hyvin kirjanpito- ja yhteisölainsäädäntöä sekä verolainsäädäntöä.

  Tilintarkastaja antaa suorittamastaan työstä lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen.  Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä siitä, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen informaatio eivät ole ristiriidassa keskenään. Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa annetaan tieto siitä, onko toimintakertomus laadittu sovellettavien säännösten mukaisesti.

  Tilintarkastuslaissa on säännökset tilintarkastusvelvollisuudesta ja kokorajat tarkastuskohteille, milloin tilintarkastaja on valittava, ja edellytykset tilintarkastajan ominaisuuksista ja velvollisuuksista sekä tilintarkastajien valvonnasta.

  Tilintarkastaja kannattaa valita vapaaehtoisestikin, koska se tuo tietyn turvan yrittäjälle/yritykselle, että taloudelliseen lainsäädäntöön liittyvät asiat ovat kunnossa tarkastuskohteessa ja oikein esitetty sidosryhmille ja julkisuuteen. Tämä tuo luottamusta yritystä kohtaan, vaikka yritys ei kuuluisikaan tilintarkastuksen piiriin.

  Tilintarkastuksen vaatimuksista ja laadunvalvonnasta

  Suomessa on noudatetaan kansainvälisiä tilintarkastusalan ISA-standardeja tarkastustyössä ja kansainvälisiä laadunvalvontastandardin ISQC 1 -säännöksiä tarkastustyön dokumentoinnissa. Ammattieettisiä periaatteita säätelevät kansainvälisen tilintarkastajaliitto IFAC:n eettiset säännöt.

  Tilintarkastajia ja heidän työtään valvoo Suomessa Patentti- ja Rekisterihallitus. PRH:n tehtävänä on valvoa, että lakisääteiset tilintarkastukset tehdään noudattaen hyvää tilintarkastustapaa, jonka perustana toimivat lait, säädökset ja asetukset, kansainväliset tilintarkastusalan standardit, ammattieettiset periaatteet ja tuomioistuinten ratkaisut ja viranomaisten päätökset.

  Tilintarkastajan tavoitteena on sellaisen laadunvalvontajärjestelmän luominen, käyttöönotto, seuranta ja toimeenpano, jotka täyttävät vähintäänkin laadunvalvontastandardin ISQC 1 Laadunvalvonta tilintarkastusyhteisöissä, jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluonteisia tarkastuksia sekä muita varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja asettamat vaatimukset.

  Laadunvalvonnan yksi olennainen osa on, että tilintarkastajan voidaan todeta olevan riippumaton tarkastuskohteesta ja että hän ei ole esteellinen suorittamaan tarkastustyötä kohteessa. Tilintarkastajan laadullisten vaatimusten täyttyminen tarkastetaan hänen työpapereistaan ja muusta tarkastuskohteeseen liittyvästä dokumentoinnista vähintään kuuden vuoden välein.